ΘέμαΤοπικά

Τι προβλέπει η συμφωνία διαγραφής χρέους με την ΕΥΑΘ – Αναλυτικά οι οφειλές και οι αγωγές

Ο Δήμος Δέλτα, κατά κύριο λόγο, υδροδοτείται  από την ΕΥΑΘ Α.Ε. και συμπληρωματικά από δημοτικές γεωτρήσεις. Συγκεκριμένα σήμερα από την ΕΥΑΘ Α.Ε υδροδοτούνται  οι περιοχές της Σίνδου, Νέας Μαγνησίας, Διαβατών, οικισμός Αγίας Σοφίας (ΡΟΜΑ), εργατικές κατοικίες Διαβατών, Χαλάστρα  και Ανατολικό.

Για τη χρονική περίοδο των ετών 2013 – 2020 η ΔΕΥΑΔΔ, έχει σήμερα επίδικές και μη επίδικες ληξιπρόθεσμες Οικονομικές  υποχρεώσεις προς την ΕΥΑΘ Α.Ε συνολικού ποσού (€13.699.467,00) τις οποίες και η ΔΕΥΑΔΔ  αδυνατεί  να ικανοποιήσει  με ιδίους πόρους.

 Η ΕΥΑΘ ΑΕ από την πλευρά της, έχει κάνει τις κατωτέρω ενέργειες δικαστικής διεκδίκησης των απαιτήσεων της:

Για τις οφειλές ποσού 7.858.444,85 € (κεφάλαιο) που γεννήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.08.2013 έως 30.04.2017, έχει καταθέσει τη με αριθμό 112298/16203/2017 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Για τις οφειλές ποσού 2.617.759,24 ευρώ (κεφάλαιο) που γεννήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.05.2017 έως 30.11.2018, έχει καταθέσει τη αριθμό κατάθεσης 1403/1186/2019 αγωγή στο ίδιο δικαστήριο, η οποία συζητήθηκε στις 19.01.2021

Μετά  από αλλεπάλληλες συναντήσεις και διαβουλεύσεις των δύο μερών , κατά τις οποίες εκφράστηκε η βούληση εκατέρωθεν να επιλυθεί το μακροχρόνιο ζήτημα της οφειλής της ΔΕΥΑΔΔ προς την ΕΥΑΘ Α.Ε,   επήλθε συμφωνία – ρύθμιση με πολύ ευνοϊκούς όρους  για τη ΔΕΥΑ του Δήμου Δέλτα.

Συγκεκριμένα

                              1. Η Αρχική Οφειλή  (έως και 03/08/2020)  ανέρχεται  σε Ευρώ Δέκα Τρία Εκατομμύρια Εξακόσιες Ενενήντα Εννέα Χιλιάδες Τετρακόσια Εξήντα Επτά (€13.699.467,00). Έκτοτε τα τρέχοντα τιμολόγια εξοφλούνται εμπρόθεσμα οπότε και δε δημιουργείται νέα οφειλή. 

Με την υπογραφή της συμφωνίας :

                              α) αφαιρούνται καταρχήν τα ποσά των λογισθέντων τόκων ποσού Ευρώ Πεντακόσιες Είκοσι Οκτώ Χιλιάδες Εβδομήντα Έξι και Πενήντα Δύο Λεπτά (€ 528.076,52)

                              β) αφαιρείται ποσό Ευρώ Τέσσερα Εκατομμύρια Διακόσια Εξήντα Έξι Χιλιάδες Τετρακόσια Πέντε και Δέκα Πέντε Λεπτά (€4.266,405,15) που αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης Τριάντα Έξι τοις Εκατό (36%) επί των χρεώσεων κατανάλωσης νερού για την περίοδο κατανάλωσης από 1.1.2013 έως και 31.12.2019, σύμφωνα με την  κοινά αποδεκτή Πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Με τίτλο «ΑΠΩΛΕΙΕΣ & ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

                              Απομένει υπόλοιπο Ευρώ Οκτώ Εκατομμύρια Εννιακόσιες Τέσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Ογδόντα Πέντε και Τριάντα Τρία Λεπτά (€ 8.904.985,33) (Αρχικό Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο), το οποίο διακανονίζεται να εξοφληθεί τμηματικώς ως εξής:

                              – αφαιρείται ποσό Ευρώ Δύο Εκατομμυρίων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννιά Χιλιάδων Εξακοσίων Εβδομήντα και Εβδομήντα Λεπτών (€2.999.670,70) εξοφλήθηκε ήδη με καταβολή στις 13/08/2021 με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών  και καταλογίζεται ότι απομείωσε ισόποσα το Αρχικό Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο (Καταβληθέν).

                              – ποσό Ένα Εκατομμύριο Οκτακόσιες Χιλιάδες (€1.800.000) συμφωνείται να το καταβάλει η ΔΕΥΑΔΔ στην ΕΥΑΘ ΑΕ το αργότερο έως την 31.12.2024 προκειμένου, στο μεσοδιάστημα, η ΔΕΥΑΔΔ από κοινού με την ΕΥΑΘ ΑΕ να εξεύρουν χρηματοδοτικούς πόρους μέσω των προγραμμάτων στήριξης πληθυσμιακών ομάδων ή άλλων ειδικών χρηματοδοτικών πόρων (Ειδικό Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο).

Το υπόλοιπο ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση του Καταβληθέντος και του Ειδικού Αναπροσαρμοσμένου Υπολοίπου από το Αρχικό Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο ανερχόμενο σε Τέσσερα Εκατομμύρια Εκατόν Πέντε Χιλιάδες Τριακόσια Δέκα Τέσσερα Ευρώ και Εξήντα Τρία Λεπτά (€ 4.105.314,63) (Τελικό Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο) θα εξοφληθεί ως εξής:

Ποσό που δεν θα υπολείπεται του Ενός Εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000 Ευρώ) έως 31.12.2022 (Εφάπαξ Μερική Καταβολή Τελικού Αναπροσαρμοσμένου Υπολοίπου).

Το  υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε ογδόντα (80) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2023 και εντεύθεν.

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.