Καλεί τους συλλόγους να προσέλθουν για την ετήσια επιχορήγηση ο δήμος Δέλτα

Ένα πεδίο αντιπαραθέσεων και παραπόνων είναι τα τελευταία χρόνια οι επιχορηγήσεις των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Μάλιστα αυτό δεν είναι τωρινό φαινόμενο άλλα το συναντάμε ακόμα και σε προηγούμενες διοικήσεις με τα σωματεία να παραπονιούνται και την διοίκηση να απαντά για τους χειρισμούς της. Τα χρόνια της πανδημίας έκαναν ακόμα δυσκολότερη την υπόθεση αυτή και τώρα που ο κορονοϊός υποχωρεί η διοίκηση του δήμου Δέλτα που έχει πλέον και νέο αντιδήμαρχο Αθλητισμού, καλεί τα σωματεία να κάνουν τις απαιτούμενες ενέργειες έγκαιρα ώστε να λάβουν την επιχορήγηση που τα αναλογεί. Η ανακοίνωση με όλες τις λεπτομέρειες αναφέρει τα παρακάτω:

«Ο Δήμος Δέλτα καλεί τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους που έχουν την έδρα τους και δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2022, έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022. Για την ετήσια εφάπαξ επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του Συλλόγου υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα του.
 2. Ειδικό έντυπο δήλωσης στοιχείων Συλλόγου

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με την επιχορήγηση των Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της:

 1. Αναλυτικός προϋπολογισμός των εκδηλώσεων οι οποίες  θα καλυφθούν από την επιχορήγηση του Δήμου Δέλτα. Απαιτείται σχετική απόφαση έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι δηλαδή το ποσό των εσόδων να είναι ίσο με αυτό των εξόδων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να φαίνεται ότι οποιοδήποτε πλεονάζον ποσό μεταφέρεται στο αποθεματικό του Συλλόγου.
 2. Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου για το τρέχον έτος.(2022) (άρθρο 7 παρ.2 του ΒΔ 17.5/15.6.1959, άρθρο 41 του Ν.4129/2013).
 3. Απολογισμός του προηγούμενου έτους (2021) της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου.
 4. Ξεχωριστός απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε ο Σύλλογος από το Δήμο κατά το έτος 2021 και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίστηκε. (άρθρο 41 παρ.3 και 6 του Ν.4129/2013), ο οποίος θα συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά δαπανών.
 5. Το διαβιβαστικό με το αποδεικτικό ότι έχουν υποβληθεί και παραληφθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου , φορείς από τους οποίους εποπτεύονται οι Σύλλογοι και τα Σωματεία (άρθρο 186 περ. ΙΙ υποπερ. Ζ’ αριθ. 14 του ν. 3852/20010 (ΦΕΚ Α’): Ο απολογισμός της συνολικής οικονομικής του δραστηριότητας κατά το προηγούμενο έτος, ο απολογισμός της επιχορήγησης που έλαβε το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργείο κ.α.) και ο Προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.
 6. Το καταστατικό με πρόσφατη βεβαίωση του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων και τυχόν μεταβολές αυτού.
 7. Το έντυπο της αναφοράς δαπανών του 2021 από το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, για όσους συλλόγους και σωματεία έλαβαν ετήσιο ποσό συνολικών επιχορηγήσεων κατά το προηγούμενο έτος από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (Δήμο, Περιφέρεια, Υπουργεία κ.α.) πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Η παράλειψη της δημοσίευσης των στοιχείων δαπανών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 10Β Ν. 3861/2010 και της Απόφασης Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής κυβέρνησης στο μέλλον.
 8. Πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
 9. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποδοχή του ποσού της επιχορήγησης και την εξουσιοδότηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την είσπραξη της επιχορήγησης.
 10. Αριθμός λογαριασμού Τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου.
 11. Φορολογική Ενημερότητα.

Η αίτηση θα διατίθεται ηλεκτρονικά από εδώ καθώς και από το Γραφείο Αθλητισμού, Ελ. Βενιζέλου 6Α- 57400 Σίνδος (κ. Μελέκος Θεόδωρος και Κανδυλιάρη Μαρία , τηλ. Επικοινωνίας 2313305919, e-mail: [email protected]). Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας που έχει λάβει ο Δήμος για τον περιορισμό της διάδοσης του ιού COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας τις σε μορφή pdf στο e-mail [email protected]».

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.