ΘέμαΤοπικά

ΚΕΚ Νεφέλη: Το παραμύθι δεν είχε δράκο(έγγραφα)

Για πολλά χρόνια έχει γίνει αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης η λειτουργία του ΚΕΚ Νεφέλη καθώς οι αντιπολιτευόμενοι στις διοικήσεις των δήμων που συμμετέχουν στην διοίκηση του, πολλές φορές στόχευσαν στο ΚΕΚ για να μπορέσουν να καταφέρουν “χτυπήματα” στην διοίκηση του.

Φυσικά ως οφείλουμε όλοι οι υπόλοιποι αναμέναμε κάθε φορά τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που πραγματοποιούσαν τον έλεγχο για να μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για το τι πραγματικά συμβαίνει στο ΚΕΚ Νεφέλη και αν είχαν βάση όλα όσα κατήγγειλαν οι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενοι.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια με τις διοικήσεις Ιωαννίδη στον δήμο Δέλτα και Αναγνωστόπουλου στον δήμο Χαλκηδόνας έχει συμβεί το αξιοπερίεργο τον “πόλεμο” καταγγελιών που έχει γίνει να τον έχουν πραγματοποιήσει πρώην μέλη των παρατάξεων των δύο δημάρχων, που για τους δικούς τους λόγους ο καθένας βγήκαν “απέναντι” και βρήκαν ως παντιέρα της επανάστασης τα θέματα του ΚΕΚ Νεφέλη.

Φυσικά αυτό δεν είναι κακό, όταν κάποιος ενεργεί προς όφελος της κοινωνίας και του δήμου. Κακό είναι όταν γίνεται μια αντιπαράθεση προσωπική και η οργή, η πίκρα και ο θυμός καθοδηγούν τις πράξεις μας.

Σήμερα λοιπόν που όπως δημοσιεύει η DELTA press η προσφυγή κρίθηκε απαράδεκτη και απορρίφθηκε φυσικά δεν θα γεμίσουν τα κοινωνικά δίκτυα από σχόλια καθώς είναι γνωστό ότι τις περισσότερες φορές μένουν απλά οι εντυπώσεις και κανένας δεν φτάνει να περιμένει την μέχρι τέλους διερεύνηση μιας υπόθεσης. Το σκεπτικό λοιπόν της Αποκεντρωμένης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι:

Επειδή, από την ως άνω διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018, με την οποία ορίστηκε ότι «4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν», σαφώς
προκύπτει ότι το τεκμαιρόμενο δικαίωμα των αιρετών του Δήμου ή της Περιφέρειας για την άσκηση της προσφυγής, αφορά μόνο στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων και Περιφερειών (Δημοτικό, Περιφερειακό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή), των οποίων είναι μέλη, ως αιρετοί, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη κατά την έκδοση αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν τις υπερψήφισαν, δεν συντρέχει δε τεκμαιρόμενο έννομο συμφέρον αυτών για την προσβολή πράξεων των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α., στα συλλογικά όργανα διοίκησης των οποίων δεν έχουν
οριστεί ως αιρετοί εκπρόσωποι του οικείου ΟΤΑ (Δήμου ή Περιφέρειας). [Σχετική η αριθμ. 19/20211 απόφαση (ΑΔΑ ΨΥΛΜΟΡ1Υ-Ν6Ο) της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.]. Ενόψει τούτων, οι προσφεύγοντες, οι οποίοι δεν έχουν οριστεί ως αιρετοί εκπρόσωποι των Δήμων Δέλτα και Χαλκηδόνος (ο πρώτος εκ των προσφευγόντων και οι υπόλοιποι προσφεύγοντες αντίστοιχα) στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης», δεν νομιμοποιούνταν στην άσκηση προσφυγής του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 κατά της αριθμ. 4/2022 απόφασης του ανωτέρω οργάνου με την ιδιότητα των Δημοτικών Συμβούλων των Δήμων Δέλτα και Χαλκηδόνος ενώ, περαιτέρω, δεν επικαλέστηκαν αλλά ούτε και απέδειξαν τη συνδρομή προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος, εννόμου συμφέροντός τους, απεξαρτημένου από την ως άνω ιδιότητά τους”.

Ενώ στη συνέχεια αναφέρεται η απόφαση που τονίζει ότι:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απορρίπτουμε ως απαράδεκτη την αριθμ. 196235/05-08-2022 (196236/05-08-2022 στη
Διεύθυνση Διοίκησης) προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Δέλτα κ. Χαλβατζή
Ευαγγέλου και των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Χαλκηδόνος κ.κ. Μηντσιούδη
Μαυρουδή, Μηντζαρίδη Μηνά, Μαρκίδη Παναγιώτη και Ευσταθιάδη Λουκά κατά της αριθμ.
4/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης» (με διακριτικό τίτλο
«Νεφέλη»), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
.

Παρακάτω δημοσιεύουμε αυτούσια την συγκεκριμένη απόφαση:

Google News icon Ακολουθήστε το DELTA PRESS στο Google News και ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.